پانل گچی

پانل گچی پنل کناف این صفحات دارای هسته گچی بوده و سطح و لبه های طولی آنها با کاغذ محکم مخصوص پوشانده شده است.
صفحات روکش دار گچی در چهار نوع تولید می شوند:

معمولی – RG

مقاوم در برابر رطوبت – MR

مقاوم در برابر حریق – FR

مقاوم در برابر حریق و رطوبت – FM

پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2400  نوع: AK

واحد بسته بندی در یک پالت: ۸۴قطعه

پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*2500  نوع: AK

واحد بسته بندی در یک پالت: ۸۴ قطعه

پانل روکشدار گچی RG12.5*1200*2800  نوع: AK

واحد بسته بندی در یک پالت: ۷۶ قطعه

پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200**3000  نوع: AK

واحد بسته بندی در یک پالت: ۷۲ قطعه

پانل روکشدار گچی  RG 12.5*1200*2400  نوع: VK

واحد بسته بندی در یک پالت: ۸۴ قطعه

پانل روکشدار گچی RG 12.5*1200*3000  نوع: VK

واحد بسته بندی در یک پالت: ۷۲ قطعه

پانل گچی پنل کناف